ვებ გვერდზე რეგულარულად გამოქვეყნდება ინფორმაცია განხორციელებული აქტივობების, შეგროვებული ფულადი სახსრების და გაცემული კოვიდ სტიპენდიების შესახებ.